ترجمه انگلیسی قرآن - محمد علی صالح غفاری(TRANSLATION OF KORAN)

» ۱۳٩۱/٤/٢٧ :: آدرس سایت استاد محمد علی صالح غفاری
» ۱۳٩٠/۱/۱٠ :: PREFACE
» ۱۳٩٠/۱/۱٠ :: 29TH SECTION
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ :: 30TH SECTION
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٦ :: FOOTNOTES